banner1105
banner1106
banner1107
03 Aralık 2019 Salı 13:51
Tüm yurttaşları ilgilendiren kimlik kartları yönetmeliği!

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kimlik kartı almak için yapılması gerekenler, kaybolduğunda, şifre işlemlerinde, çocuklar için kullanımında ve afet durumunda çıkarılmasına ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı açıkladı.

İşte tüm detaylar:

İçişleri Bakanlığından:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının tasarımı, temini veya üretimi, başvurusu, kişiselleştirmesi, dağıtımı, teslimi, iptali, imhası, kimlik doğrulama yöntemi, biyometrik verilerin alınması ve işlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başvuru makamı: Yurt içinde nüfus müdürlüklerini, yurt dışında dış temsilcilikleri,

c) Biyometrik fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri (MRTD) dokümanı ve eklerine uygun olarak, standartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğrafı,

ç) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan kişiye özgü verileri,

d) Çağrı merkezi: Genel Müdürlük bünyesindeki etkileşim merkezini,

e) Dağıtım birimi: Kimlik kartı dağıtımında yetkili posta yükümlüsünü,

f) Dış temsilcilik: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubelerini,

g) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

ğ) Elektronik sertifika: Kimlik kartında yer alan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan sertifikaları,

h) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) : Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

i) Gezici kayıt terminali: Kimlik kartı başvurularının alınabilmesine olanak sağlayan ve başvuru işlemleri için gerekli yazılım ve donanımı içeren taşınabilir cihazı,

j) İmha tutanağı: İmha edilecek kimlik kartının kime ait olduğu, seri numarası, imha edilme nedeni gibi bilgileri içeren ve yılı itibarıyla tarih ve sayı sırasına göre tutulan kayıtları,

k) İptal tutanağı: İptal edilecek kimlik kartının kime ait olduğu, seri numarası, iptal edilme nedeni gibi bilgileri içeren ve yılı itibarıyla tarih ve sayı sırasına göre tutulan kayıtları,

l) Kanun: Nüfus Hizmetleri Kanununu,

m) Kart erişim cihazı (KEC): Biyometrik veri ve PIN ile kimlik doğrulaması ve PIN değişikliği yapılabilen cihazı,

n) Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi ve kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeyi,

o) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğini ispata yarayan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

ö) KİOSK: PIN değiştirme, PIN blokesi kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü gibi işlemlerin yapıldığı cihazı,

p) Kişiselleştirilmemiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile biyometrik veri ve elektronik sertifikaların bulunmadığı ham kartı,

r) Kişiselleştirilmiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile biyometrik veri ve elektronik sertifikaların yer aldığı kartı,

s) Kart yayıncı kart erişim cihazı (KYKEC): PIN, PUK, kişisel mesaj değiştirme, kart kontrolü, kart iptali ve kişinin kimliğini doğrulama işlemi gibi işlemleri gerçekleştirmek için başvuru makamınca kullanılan cihazı,

ş) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulan verileri,

t) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,

u) MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçimlendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik kartı üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı,

ü) Nüfus müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerini,

v) PIN: Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi,

y) PIN zarfı: Kişiye özel PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgilerinin bulunduğu kapalı zarfı,

z) PUK: PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,

aa) Resmî vekil: Vekâletname ile başkası adına işlem yapmakla yetkilendirilen kimseyi,

bb) Seyahat belgesi: Uluslararası seyahatlerde kullanılması amacıyla makina tarafından okunabilir verileri içeren resmi belgeyi,

cc) Talep belgesi: Kimlik kartı düzenlenmesine dayanak teşkil eden ve başvuruya ilişkin bilgileri kapsayan standart belgeyi,

çç) Vekâletname: Temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı belgeyi,

dd) Yonga: Kimlik bilgileri, biyometrik veriler ve elektronik sertifikalar gibi bilgilerin elektronik olarak tutulduğu, kimlik kartında yer alan elektronik devreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL ESASLAR

YÜKÜMLÜLÜK

MADDE 5 – (1) Kimlik kartının özelliklerini, tasarımını, güvenlik öğelerini, temini ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak yöntemler ile kimlik kartında yer alacak bilgileri belirlemeye ve değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Kimlik kartının kişiselleştirilmesinde kullanılacak tüm elektronik sertifika ve anahtarlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından temin edilir.

(3) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, elektronik sertifika ve anahtarların teknik güvenliğinden sorumludur.

(4) Kimlik kartı işlemlerinde kullanılacak form ve belgeler ile bunların şekli ve içeriğiyle; kartın üretimi, dağıtımı, teslim yöntemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANI

MADDE 6 – (1) Kimlik kartı seri numarası bir harf, iki rakam ve bir harf, beş rakamdan oluşur.

(2) Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunur.

(3) Kimlik kartının üzerindeki alan adları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır.

(4) Kimlik kartının son geçerlilik tarihi kartın üzerinde yer alır.

(5) Kimlik kartı; kimlik tespiti ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

(6) Kimlik kartı, elektronik imza sertifikası yüklenmesi halinde elektronik imza işlemlerinde kullanılabilir.

(7) Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.

BEDEL

MADDE 7 – (1) Kimlik kartının satış bedeli, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kimlik kartı satış bedelinin belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır.

(2) Kanuni süresi içinde yapılan doğum bildirimi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca ilgili kuruluş yetkililerince yapılan bildirimler nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

(3) Hatalı üretim, üretimden kaynaklanan yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar ile kimlik kartı sahiplerinin nüfus kayıtlarındaki maddi hataların idare tarafından düzeltilmesi sonucunda düzenlenecek kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kişiselleştirme ve Teslim İşlemleri

Başvuru şekli ve nedenleri

MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı; doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıt ve vatandaşlığın kazanılması nedenleriyle düzenlenir.

(2) Kimlik kartı başvuruları yurt içinde Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden alınacak randevu ile veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

(3) Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kimlik belgesini ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belgesinde fotoğrafı bulunmayan kişiler hakkında 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(4) Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı, kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı kazandığını gösterir resmi bir belge istenir.

(5) On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurmaları esastır. On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları ise veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından yapılır.

(6) Kimlik kartı başvurularında alınacak biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(7) İlk defa kimlik kartı başvurusunda bulunan kişinin varsa nüfus cüzdanı geçersiz hale getirilir.

(8) Kimlik kartında kan grubu bilgisinin yer almasının talep edilmesi halinde kan grubu alanı sağlık birimlerinden alınmış belgeye göre düzenlenir. Daha sonraki başvurularda ise belge istenmez.

Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1113

banner1114

banner1115

banner1048

banner354

banner820

banner1110

banner1111

banner1112

banner599

banner1050