banner608
banner597
banner609
07 Nisan 2016 Perşembe 14:05
İzmit Belediyesi'nde usulsüzlük iddiaları
banner610
İzmit Belediyesi Meclisi’nin geçtiğimiz salı günü yapılan nisan ayı oturumunda yaşanan denetim raporu krizinin ardından CHP İzmit İlçe Örgütü, ilçe binasında bir basın açıklaması düzenledi. CHP’li meclis üyesi Veli Beyaztaş tarafından yapılan açıklamada belediyenin yan şirketleri olan BEKAŞ ve SARBAŞ’ın yasaya aykırı olarak ihalelere katıldığını belirterek, “Belediye yöneticileri aynı zamanda belediyenin şirketlerinde yöneticiler. Bu hukuksuzluk kabul edilemez” dedi.


BAR SAHİPLERİNİ DARP

Basın açıklamasına Beyaztaş’ın yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İzmit Belediye Meclis üyeleri Ersin Albayrak, Birol Sağlam, Uğur Koştur ve Aliye Hale Meriç de katılım gösterdi. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan ve ilk olarak tüm İslam aleminin Regaip kandilini kutlayan İlçe Başkanı Küçükkaya, bar sahiplerine mecliste söz verilmemesinin ve ardından zabıtaların saldırıya uğrayarak darp edilmesinin doğru olmadığını, konun takipçisi olacaklarını belirtti.

ŞEFFAF OLMALILAR

Küçükkaya’nın ardından mecliste yaşan denetim raporu krizi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklamasını okuyan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Veli Beyaztaş konuşmasının başında yasada geçen denetim raporu maddesini paylaşarak İzmit Belediyesi’nde yaşanan ve yapılananların şeffaf olması gerektiğini söyledi. Kültür varlıkları bedelinin ilgili mercie ödenmediğini belirten Beyaztaş, konu ile yasada geçen maddeleri sıralayarak, şunları söyledi:

AKTARILMAYAN TUTAR 9 MİLYON TL

“İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere belediyelerin yüzde 10 kültür varlıkları katkı payının tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına yatırılması gerekmektedir. Ancak İzmit Belediyesi kayıtları incelendiğinde kültür ve varlıkların korunmasına ait katkı paylarının tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar valiliğe aktarılmadığı görülmektedir. 2015 yılı itibariyle aktarılmayan toplam tutar 9.492,101 TL’dir.”

 

YÖNETMELİĞİ OKUDU

Konuşmasına devam eden Beyaztaş, “Yönetmeliğin ilgili maddesinin 4. Fıkrasında da belirtildiği üzere ilgili katkı payının aktarılmaması veya başka amaçla kullanılması durumunda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır demektedir. Söz konusu sorumlularda ilgili yönetmelik maddesi gereği Belediye Başkanı ve Hesap işleri müdürüdür. Ayrıca katkı paylarının ödenmemesi halinden 6183 sayılı AMME Alacakları kanun hükümlerine göre gecikme zammına tabi olduğu da aynı yönetmelikte belirtilmektedir” dedi.

BELEDİYE ZARARA UĞRATILIYOR

Beyaztaş, “Söz konusu tespitler geçmiş yıllarda da yapılmış olmasına rağmen İzmit Belediyesi tarafından aynı hataların yapılmaya devam edildiği görülmektedir. Söz konusu hata devam ettirildiği sürece Belediye Başkanını ve Hesap İşleri Müdürünü yasal olarak zor durumda bırakacağı açık ortadadır. Ayrıca söz konusu ödemelerin yapılmaması durumda her geçen gün işleyecek faiz de artmakta ve belediyemizi zarara sokmaktadır” dedi.

LİMİT AŞIMI

Doğrudan temin ile yapılan alımlarda yasal sınırın aşıldığını söyleyen Beyaztaş, “4734 sayılı kamu ihale kanunun 62/I maddesi “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” demektedir. Doğrudan temin aşım raporu da incelendiğinde de ana bütçe ile verilen ödenek toplamının 115.272,666 TL olduğu yüzde 10’luk harcama limitinin 11.527,266 TL olduğu görülmektedir. Ancak yasanın açık hükmüne rağmen yapılan harcamanın 21.552,174 TL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre limitin aşan kısmın 10.831,330 TL olduğu ortadadır” şeklinde konuştu.  

PERSONEL HİZMET ALIMI

Personel hizmet alımının mevzuata uygun yapılmadığını dile getiren Beyaztaş, “Belediyelerin personel hizmet alımı ile ilgili olarak 5393 sayılı yasanın 67. Maddesi ile 4734 sayılı yasanın 4.maddelerinde paralel düzenleme yapılmıştır” diyerek, “ Dolayısıyla 2008 yılından sonra mimar, mühendis hizmet alımlarının yapılmasının her iki yasa hükümlerine aykırı olduğu görülmektedir. Yapılan bu alımların yasalara uyumlu olmaması nedeniyle bu alımlar nedeniyle mimar mühendis şehir plancısı gibi teknik kişilere yapılan bu yöndeki ödemelerde yasal olmayan ödeme durumundadır. Bu yönde Sayıştay temyiz kurulunun 31096 numaralı 02.02.2012 tarihli tutanağında da aynı yönde karar bulunmaktadır” dedi.


YETKİLİ OLAMAYAN ŞİRKET

Hizmet alımı konusunda açıklamalarına devam eden Beyaztaş, “Tarafımızca da incelenen 2015-68(3474-1), 2015-68(3467-1) sayı no’lu dosyalarda da tespit edildiği üzere mühendis ve teknik personel hizmet alımı yapılmıştır. Ayrıca alınan hizmet alımı; içeriği olarak uygun olmadığı gibi hizmet alımı da yine ihaleye girmeye yasal olarak yetkili olmayan belediye şirketi BEKAŞ’tan alınmıştır” sözlerini kullandı.


BÜYÜKŞEHİR’E AKTARILMAMIŞ

Konuşmasında “Belediye otoparkla ilgili elde ettikleri gelirleri Büyükşehir’e aktarmamıştır” diyen Beyaztaş, “Büyükşehir belediyesi kanunu m. 27’ye 12/11/2012 tarihinde eklenen son fıkra ile “İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”  Denilmektedir. Ancak yaptığımız inceleme sonucu belediyemiz Büyükşehir Belediyesine ödemesi gereken yaklaşık 5 Milyon TL otopark ücretini ödemediği tespit edilmiştir.


AYKIRI İHALELER

Belediye şirketleri BEKAŞ ve SARBAŞ’ın yasaya aykırı olarak ihalelere katıldığını beyan eden Beyaztaş, “Belediye şirketlerinden BEKAŞ ve SARBAŞ’ın belediye ihalelerine katılıp mal ve hizmet alımı işlerini alması,  4734 sayılı yasanın 5. Maddesinde belirtilen rekabet, saydamlık ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi 11. Madde hükmüne de açıkça aykırılık oluşturmaktadır. 4734 sayılı kamu ihale kanunu madde 4: İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” dedi.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

Belediye tarafından yapılan ihaleler incelendiğin de belediye şirketleri olan BEKAŞ’ın yönetim kurulunda Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Başkan Yardımcıları Adnan Pala, Serkan Yağnidemir ve Meclis Üyesi İbrahim Elgin’in olduğunu belirten Beyaztaş,” Görüldüğü üzere belediye yöneticileri aynı zamanda belediyeye bağlı şirketlerin yönetim kurullarında olup söz konusu yasa gereği belediyenin hiçbir ihalesine katılamazlar. Bu nedenle söz konusu ihalelerin hepsi yasaya aykırılık oluşturmaktadır ve gereken yasal işlem tarafımızca yapılacaktır” dedi.

 

TÜM İHALALERİ ALIYORLAR

SARBAŞ’ın yönetim kurunda ise Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Bulut, Güray Oruç ve Mehmet Örgez’in olduğunu söyleyen Beyaztaş, “Yine Sarbaş’ın belediye ihalelerine katılması yasal değildir. Ancak özellikle Bekaş ve Sarbaş’ın katıldığı belediyemiz ihalelerinde hiçbir ihaleyi kaybetmediği ağırlıklı olarak tüm ihaleleri aldığı görülmektedir” dedi.


EKSİK BELEGELER

İhale dosyalarında eksik belgeler olduğunu dile getiren Beyaztaş, “İncelemiş olduğumuz dosyaların tamamında ihaleye katılan firmaların SGK borcu yoktur evrakları bulunmamaktadır. Önceki yıllarda da aynı eksiklikler tespit edilmiş olmasına rağmen bu eksiklik devam ettirilmektedir. Bu konuda gerekli ciddiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Doğrudan teminlerde ihaleye giren 3 firmanın da birbirlerine yakın teklifler sunması, ihaleyi alan firma dışındakilerin Kocaeli dışından firmalar olması gibi nedenlerle ihaleyi alan firmaların önceden belliymiş kanısı oluşmuştur. Bu nedenle söz konusu ihaleler 4734 sayılı yasanın 5. Maddesinde belirtilen rekabet, saydamlık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

HESAP VERMEK ZORUNDALAR

Son olarak gündemden düşmeyen çöp ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Beyaztaş, “ 2014 yılında 2015 yılına artış yaklaşık %45 olduğu görülmektedir. 1 yıl içerisinde kentimizde ne gibi değişiklikler oldu da ihale bedeli bu kadar yükseldi. Belediyenin sorumlu olduğu sınırlar aynı, nüfustaki artışta ciddi bir yükselme yokken çöp toplama ihalesinin bu kadar yüksek olması neyle açıklanabilir bunun cevabını belediye yöneticileri halka hesap vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.  

 

Son Güncelleme: 08.04.2016 15:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner354

banner328

banner596

banner599

banner482