banner608
banner597
banner609
31 Ağustos 2016 Çarşamba 17:11
Hangi borçlar yapılandırılabilecek?
banner610
SGK Kocaeli İl Müdürlüğü’nde Meclis’ten geçen ve yürürlüğe giren “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması” kanunu ile ilgili bilgilendirme semineri verildi
Seminere  SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Muhasebeciler Odası Başkanı Fikret Gökmen, İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik ve çok sayıda muhasebeci katılım gösterdi. Seminerde konuşan Özçelik borçların yapılandırma başvurularının 1 Eylül’de başlayacağını 2 Ocak 2017 tarihinde de sona ereceğini söyledi.

YOĞUN TALEP VARDI
İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ Yılın başlarında birçok odadan bir borç yapılandırma talebi ve yapılandırması bozulanlardan birçok talep vardı. Yapılandırması bozulanların durumunu düzeltmeyi düşündük. Daha sonra büyüklerimiz ile piyasaların taleplerini dikkate alarak 6736 sayılı kanun çerçevesinde bu yapılanmayı oluşturduk. Yapılandırma kapsamında, memur işçi, Bağkurluların, sigorta primi, genel sağlık sigorta primi, idari para cezaları gibi konular var. Kapsam dışında ise yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar ile kira alacakları yer alıyor”

AMAÇ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK
SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ise ,”19.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2016-18 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan işverenlere ve sigortalılara getirilen yapılandırma hükümleri ve sağlayacağı avantajlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır” dedi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?
Sigorta primi, emeklilik keseneği,işsizlik sigortası primi,sosyal güvenlik destek primi,ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi gibi borçlar yapılandırılabilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler.

GEÇMİŞ SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak
 
BORÇLARINI YAPILANDIRAN İŞVEREN NELERDEN YARARLANACAK?
Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek
 
HANGİ TARİHE KADAR OLAN BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin tahakkuk eden alacaklar ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca,  gecikme cezaları silinecek,  bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecek. Ayrıca kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirasını aşmayanlar silinecek
 
İDARİ PARA CEZALARININ TAMAMI SİLİNECEK Mİ?
Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası,  40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek 
 
YAPILANDIRMA KAÇ TAKSİTLE ÖDENECEK?
Yapılandırma kapsamında, borcu olanlardan borcun tamamının peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde de ödeme yapabilecekler.  Borçların yapılandırılarak  taksitle ödenmek istenmesi halinde,  Altı (12 ay) eşit taksit için (1,045), Dokuz(18 ay) eşit taksit için (1,083), Oniki (24 ay) eşit taksit için (1,105), On sekiz(36 ay) eşit taksit için (1,15),katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan kanunun yayımını takip eden ay başından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
 
EKSİK İŞÇİLİK PRİM TUTARLAR YAPILANDIRILABİLİYOR MU?
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin çıkacak eksik işçilikler için 31.10.2016 tarihine kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk işlemi yapılarak eksik işçilik tutarı ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları da esas alınarak hesaplanan tutarlarla beraber , işverene tebliğ edilir. Ayrıca yapılandırmadan yararlanabilmek için dava açılmaması veya açılmış dava varsa vazgeçilmesi şarttır.
 
BELEDİYELERE 144 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50’sini aşamaz.Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; Altı eşit taksit için (1,032),  Dokuz eşit taksit için (1,053), Oniki eşit taksit için (1,064),Onsekiz eşit taksit için (1,086),  Yirmidört eşit taksit için (1,109), Otuzaltı eşit taksit için (1,19), Kırksekiz eşit taksit için (1,247), Altmış eşit taksit için (1,304),  Yetmişiki eşit taksit için (1,361), Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703), katsayısı ile çarpılarak  hesaplanır. Ayrıca belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/10/2016 tarihine kadar başvurmamaları halinde, bu Kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
 
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
 Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler.  Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler
 
PRİM BORCU 60 GÜNDEN AZ OLANA SAĞLIK HİZMETİ
Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortalılar, yapılandırma ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırma harici cari prim borçlarının 60 günden fazla olmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.
 
YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
İşveren prim borçları için işveren dosyasının bulunduğu ilgili SGM’ye, Bağkur prim borçları için herhangi bir SGM’ye, genel sağlık sigortası prim borçları için ikametgahının bağlı bulunduğu SGM’ye fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına başvurularını yapabilecek.
 
YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İNTERNETTEN YAPILABİLECEK Mİ?
Yapılandırma başvuruları elden, kargo ya da posta ile yapılabileceği gibi internet üzerinden de yapılabilecektir. Ayrıca Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

Son Güncelleme: 01.09.2016 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner354

banner328

banner596

banner599

banner482