banner608
banner597
banner609
01 Ekim 2016 Cumartesi 11:51
Bakın işte tarih budur…
banner610

Hep deriz ya yerel basın denince Kocaeli’nin tüm ülkede ayrı bir yeri vardır diye. Aslından son yıllarda bu gerçekliğini kaybetse de tarihsel olarak Kocaeli’de basın ve gazetecilik çok önemli bir yer tuttu.

Türkiye’nin en iyi yerel basın okuyucusunun bulunduğu bu kentte basın tarihi ise oldukça eskiye gider. İşte size onlardan bir örnek. 1927 tarihli Kocaeli Resmi Gazetesi…

İki İzmit sevdalınsın katkılarıyla bizlerle buluştu.

İzmit tarihi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Feyzullah Yavuz Ulugun’ün ortaya çıkardığı bu gazeteyi yine İzmit sevdalısı Muhitin Bakan Osmanlıca’dan Türkçeye çevirdi.

1918 yılında yayınlanmaya başlayan gazetenin bu nüshası ise 19 Şaban 1345 yani 24 Şubat 1927 tarihli. 100 paradan satıldığı anlaşılan gazetenin senelik abonelik fiyatı 110 lira, altı aylığı ise 60 kuruştan satılıyormuş.

Gazetede oldukça ilginç haberler var. Gazetenin ilk sayfasında yapılan meclis toplantısında alınan kararlar yer alırken iç sayfalarda ise kent haberlerine yer ayrılmış

Daha sonraki sayfalardan ise dönemin en önemli kurumalarından olan ve büyük önem gösterilen Hilal-i Ahmer’e (Kızılay) üye olanların listesi yayınlanıyor.

Bu çok önemli tarihi nüshayı kamuoyuna kazandırdıkları için Feyzullah Yavuz Ulugun ve Muhitin Bakan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz…

İşte gazetenin sayfaları ve yazılanlar…Kocaili / Tesisi : 1918 / Yıl ,9 /Sayı,378.
.............................................
Faideli yazılara sayfalarımız açıkdır.
Yazılar ve ilanlar içün matbaa müdiriyetine müracat olunur.
Abone :Seneliği 110 ,altı aylığı 60 kuruşdur.
İzmitde hükumet konağında daire-i hususiyedir.
........................................................
Perşenbe günleri neşr olunur resmi gazetedir.
19 şaban (1)345 / 24 şubat 1927.
Nüshası 100 paradır.
...........................................
Meclis Umumi Vilayet
Celse : 1 / Onuncu ictima / Şubat 927
Zabıt Hülasası
....................................
Meclis Umumi Vilayet vali Vehbi Beğefendinin taht riyasetinde,azadan Yüce Rifat,Sadeddin,(İzmit)Şakir,Şevket,Sabri ( Adapazarı) ,Raif,Hurşid(Kandıra),Fuad,Rüşdi(Geyve) , Ömer (Yalova) , Zeki (Kebze) beğler hazır olunduğu halde onuncu ictimağı 5 şubat 927 tarihine müsadif cumairtesi günü saat 14.5'de akd eyledi.
1 ) şubat sabık hülasası kıraat ve taviz hayvanat bedeli olarak baytar büdçesine vaz edilen20 000 liralık tahsisatdan 15 000 lirasını kısarak 5 000 lirasının da koç ve koyun mübayası şeklinde tashihen kabul edildi.
2 ) Karamürsel azasından İbrahim beğin Madrit meşruasına binaen meclise iştirak edemiyeceğinden mezun addedilmesine dair telgraf okunarak mümaileyhin mezun addine ,
3) Peçe ve çarşafın kaldırılmasına dair Gebze azasından Zeki beğin takriri okunarak , her tarafda ilanı tarihinden itibaren iki ay sonra tatbik edilmek üzere vilayet dahilinde peçe,çarşaf ve peştemal iksasının meniyle baş örtü ve manto iksasına ,
4 ) Tedrisatın tevhidinden dolayı Gebze erkek mektebinde ilaveten yapılacak inşaat içün büdçeye 3 000 liralık tahsisat vaz'ı muvafık görüldüğüne dair büdçe encümeni mütalasının kabulüne ,
5 ) Karyelerinde mecdiden inşa edilecek mektebde istimal edilmek üzere kireç ocağı küşadı içün ruhsat itasına dair Karamürselin Fevziye karyesi heyet ihtiyariyesinin istidası üzerine yapılan tedkikatda mezkür mahalde kireç ocağı küşadında mahzur olmadığı heyet keşfiye raporunda anlaşılmağla müssetdiye beş sene müddetle ruhsat itasına ,
6 ) İzmitin Kandıra şosesi civarında ve hududları mahdud arazi üzerinde taş ocağı ihracı içün müsaade itasına dair Ömer Ağa mahallesinden Fehmi imzasıyla verilen istida üzerine icra kılınan tedkikatda mezkür mahalde taş ocağı bulunmasında mahzur olmadığı anlaşılmakla müstediye beş sene müddetle ruhsat verilmesi ita kılındı.
7 ) Müzayede müddeti hitam bulan Azasarda (?) kain idare-i hususiyeye aid 6 000 iki kıymetli fevkani üç evta tahtani kahveyi müştemil binanın icra kılınan müzayedesi neticesinde 350 lira yla Türk Ocağı uhdesinde kaldığı ve başka da taleb zuhur etmediği anlaşıldığından muvafık ve hod layık görülen 350 lira bedelle mezkür binanın Türk Ocağına ihale-i katiyesinin icrasına ,
8 ) Kireç ocağı küşadı içün ruhsat itasına dair Karamürselin İnebeğli karyesi heyet ihtiyariyesinin istidası üzerine mahallen yapılan tedkidatda hududları mabut arazi üzerinde kireç ocağı küşadında mahzur olmadığı keşif raporundan anlaşıldığından müstedilere beş sene müddetle ruhsat verilmeine ,
9 ) Tedrisatın tevhidinden dolayı boş kalan hükümet caddesindeki binanın kaymakamlık ikametine tahsisine hakkında Gebze azalarından Zeki beğin takriri okunarak mezkür binanın tahliye edildikden sonra kaymakamlığa tahsisine ,
10 ) Karamürselin Tavşanlı iskelesi kantariye rüsumun muhasebe-hususiyeden tevdi edilen talimatname dahilinde ve Karamürsel belediyesinin Değirmendereye kadaraldığı rüsum mucibince 7 mart 927 tarihinde ihale edilmek üzere müzayede vaz'ına ,
11 ) Karyelerine isale edecekleri su içün buru mübaya edilmek üzere muavenetde bulunulmasına dair Akmeşeye tabi Alandüzü karyesi heyet-ihtiyariyesi istidası büdce encümenine ,
12 )Tedrisat vergisine itirazı havi Akmeşeye merbut Anbarcı ve 16 karye heyet-ihtiyariyenin mazbatası okunarak tedrisat-ibtidaiye meclisince icab eden mahallere tesbit dahilinde vergi vaz'ı edilmiş olduğundan reddine ,
13) Hendekmerkez mektebi kadrosunun tebdil edilmesine dair Hendek kaymakamlığı tahriratının reddine ,
14 ) Adapazarına aid343 lira 40 kuruş tedrisat ve 633 lira 80 kuruş tarik parasının tahsisatından tenzili muvafık görüldüğüne dair nafıa ve maarif encümenlerinin mütalası muvafık görülmekle tahsisatdan tenziline ,
15 ) Karyelerdeki mektebin lağv edilmeine dair Karamürselin İlyas karyesi heyet-ihtiyariyesinin istidası okunarak mezkür mrktebin kema-kan ikasına,
16 )Karamürselin Uzun Tarladan fek irtibatıyla karyesi hasıyla İzmite ilhaka dair Emin Bayrakdar çekilmeği heyet- ihtiyariyesinin istidası muvafık görülmekle mezkür karyenin Uzun Tarladan fek irtibatıyla İzmite ilhakına ,
17 ) Zirai irat hasardan emraz ve haşara karşı mücadele içün büdceye tahsisat vaz'ına dair ziraat ve dahiliye vekaletlerinin tahriratına büdceye icab eden tahsisatın vaz edilmiş olduğuna dair büdce encümeninden yazılan mütalanın kabulüne ,
18 )Büdcenin adem-müsadesine mebni her kazaya bir ziraat memuru tahsisatı kabul edilemediğine ancak Gebze kazası içün bir ziraat memurluğu tahsisatı vaz'edilmiş olduğuna dair büdce encümeni mütalasının kabulüne ,
19 ) Münakasada bulunan mühimmat deposu tamiratı içün taleb zuhur ettiği anlaşıldığından 7 mart 927 tarihinde saat 15de ihale edilmek üzere münakasa müddetinin temdidine ,
20 ) Sapanca istasyonunda satılmakda olan meyve ve tayin edilmesine dair İzmit azasından Saadeddin beğin takriri okunarak nahiye müdüriyetine tebligat icabına ,
21 ) Kandıra - Kefken tarik inşaatının tebdil-güzergah suretiyle yaptırılmasına dair Kandıra azasından Hurşid beğin takriri , beyan - mütalaa zımnında nafıa baş mühendisliğine ,
22 ) Kandıra kazasının zira'ından Bahri2nin üç dönüm tütün ziraının mecbur tutulmasına dair Kandıra azazsından Hurşid beğin takriri okunarak muahharen tütün ziraına elverişli olan mahallerde mecburen birer dönüm tütün ziraı içün mahalline tebliğat itasına karar verilmiş ve berayı tenkise saat 16da meclis tatil olunmuşdur.
İkinci Celse
Reis vali Vehbi beğ efendinin taht- riyasetinde ve birinci celsede mevcud azanın hazırıyla saat 16.5da küşad edildi.
23 ) Karasu nahiyesi müdürünün ihtiyac raporu okunarak , Sakarya üzerinde bir köprünün inşası içün tahsisat vaz'ından sarf-nazarla şimdilik yol içün büdcenin müsaadesi nisbetinde tahsisat konulmasına cami-i aziz karyesinin İnciliye ilhakıyla bir mahalle halinde ve ayrıca muhtarlıkla idaresine dair teklifin reddine ve merkez nahiye içün nahiye memuru verilmiş olduğundan Sapancada bulunan tapu memuruyla vergi katibinin Karasuya nakil içün vekalet aliyesi nezdinde temeniyatda bulunulmasına ve
celb edilecek su içün boru mübaya edilmek üzere 2500 lira nisbetinde muavenetde bulunulmasına dair olan fıkra ile hane inşasına dair olan maddenin büdce encümenine havalesine ve tuzla ve küçük boğaz iskeleleri belediye hududuna dahil ise belediyerüsumları kanununa tevfikan rüsum alınmasına ,
24 )Muavenet ifasına dair '' Bizim Kulüb ''ün tezkiresi büdce encümenine ,
25 ) Kaymakamlık konağı ittihaz olunan binanın hastahane ittihazıyla mecdiden bir bina inşası içün büdceye10 000 liralık tahsisat vaz'ınadair olan Adapazarı kaymakamlığı tahriratının reddine ,
26 )Ketenciler karyesi mektebinin ikmal inşası içün 100 liralık muavenet yapulması muvafık ggörüldüğüne dair maarif encümeninin mütalası kabul edilmekle büdceye o mikdar tahsisat vaz'ına ,
27 ) Yuvacık karyesi mektebine üç aylık ve senelik büdcelerde muallim tahsisatı vaz' edildiğine dair büdce encümeni mmütalasının kabulüne ,
28 ) Sapancanın Mümtaziye karyesi içün senelik büdceye muallim tahsisatına dair büdce encümeni kararının kabulüne ,
29 )Meclisin devrei ictimaiyesinin hitamına dört gün kalmış olduğundan her gün ictima yapılması ve müddetin temdit edilmesi hakkında Kandıra azasından Hurşid beğin takriri okunarak , pazarertesi , salı ve çarşamba günleri ictima yapılmasına ve meclisin temdid edilmesine , 
30 ) Adapazarının Serdivan karyesi mektebine muallim tahsisatı vaz' edilmiş olduğuna dair büdce encümeni kararının kabulüne ,
31 )Taşköprü kabilesiyle Adapazarı kabilesinin harcırahlarıyla mekteblerde ....bir formül cihazı mübayasına dair büdceye tahsisat verildiğine ve mektebler talebesinin tedavisi ile iştigal etmek üzere bir seyyar tabibin kafi gelmeyeceği ve büdcenin de fazla tabib isthdamına müsaid bulunmadığı cihetle seyyar tabib tabib istihdamından bir senelik sarf-nazar edilmesi muvafık görüldüğüne dair büdce encümeni mütalaasının kabulüne ,
32 ) Yalova nahiyesinde tapu ve vergi memurlukları ihdası içün vekalet alisi nezdinde temeniyatdabulunulmasına dair Yalova azasından Ömer beğin takriri okunarak maliye vekaleti ile tapu müdüriyet umumisinden temenniyatda bulunulmasına ,
33 ) Islah hayvanat içün büdcenin müsaadesi nisbetinde tahsisat vaz'edilmiş olduğuna dair büdce encümeninin kararı okunarak malumat hasıl olmağla hıfzına ,
34 )İdare hususiye baş katibi Mustafa efendinin maliye mektebine kabul edilmesi içün maliye vekaletine temenniyatda bulunulmasına ve kabul edildiği takdirde mektebde bulunduğu müddetce mezun edilmesine ,
35 ) Diplomalı ebelerin fıkdanından ve büdcenin de ademi müsaadesinden dolayı bu senelik ebe tahsisatı encümen mütalasının kabulüne ,
36 ) Gençler karyesi mektebinin ikmal inşası içün 100 liralık muvenet yapılması muvafık görüldüğüne dair maarif encümeninin mütalaası kabul edilmekle
büdceye o mikdar tahsisat vaz'ına ,
37 ) Akmeşeye merbut Aşiler , Mecidiye ve Pazarlı karyeleri mektebleri içün sene-haliye büdcesine mikdar-kafi tahsisat konulduğuna dair büdce encümeninin kararı okunarak malumat hasıl olmakla hıfzına ;
38 ) Atapazarın Abalı karyesi muallimi içün büdceye tahsisat vaz!edildiğine dair büdce encümenininnyazılan derkenarı muvafık görülmekle hıfzına ,
39 ) SAkarya kışlası ile alay kumandanlığı dairelerinde elektrik tesisatı yapılmak üzere 1072 liralık sarf ihticaı lazım geldiği anlaşılmış ve büdcenin de bu masrafa tahmili bulunmadığından reddine ,
40 9Akhisar nahiyesine tabi Oruçlu karyesinin Paşalar ....karyesinin Ağaçlar , Ahiler karyesinin Akçaköy ve Abalı karyesinin de Şahvermez karyeleriyle tevhid edilmesine dair Akhisar müdüriyetinin tahriratı okunarak bu kararın tevhidinde bir faide melhuz olmadığından reddine ,
41 )Tütün idare-inhisariyenin taht-isticarunda bulunan idare- hususiyeye aid binanın kaymakamlık konağı ittihazına dair Kandıra kaymakamlığınıntahriratı okunarak taht - isticarda bulunan binada tadilat yapılmak şartıyla mezkür binanın icar müddeti temdid edilmeyerek kaymakamlık konağı olarak tahsisine ,
42 )Nahiye müdüriyeti içün bina inşasına dair Akmeşe müdürünün tahriratı büdce encümenine , 
43 ) Feshane karyesi dahilinde bulunan25 dönüm fidanlığın bedeli mukabilinde kendisine verilmesi hakında İzmit mebus-sabıkı Ali beğin istidası okunarak suyu ve toprağı aşarıyla fidanlığa elverişli ve şehre yakın aynı mikdarda bir mahal bulunub aldığı takdirde tebdil edilmek üzere mumaileyhe tebliğat ifasına ,
44 )Eren Köyünden celb edilecek fidanların ambalaj ve mesarif -nakliyesine sarf edilmek üzere mesarif...melhuz tertibinden 50 liralık avans olarak ziraat müdür vekili Osman beğe itasına ,
45 ) Yalovada müdürün ikametine mahsus bir hane inşasına dair Yalova azasından Ömer beğin takriri büdce encümenine ,
46 )Veba-yı bakari mücadelesi içün büdceye tahsisat vaz'ına dair olan ziraat vekaletinin tahriratına büdcenin müsaadesi nisbetinde icab eden hususat içün tahsisat vaz edilmiş olduğuna dair büdce encümeninin mütalaası okunarak malumat hasıl olmakla hıfzına ,
47 )Karamürselin Kız-derbendi,Akçat,Hayriye Fevziye mekteblerinde üçer yüz lira daha muavenette bulunulmasına dair maarif müdürünün tezkiresi maarif encümenine ,48 )Vilayet içün lüzumu olan alat ziraiyenin Konya Anadolu alat ziraiye türk anonim şirketinden mübaya edilmesine dair Gebze azasından Zeki beğin takriri ve merbutu kataloğun alat ziraiyeye mübaya edilirken nazar itibara almak üzere ziraat müdüriyetine havalesine
49) Karyeleri hududu dahilinde bulunan bataklığı temis ve açılacak araziden istifade etmek üzere ruhsat itasına dair Sapanca Ahmediye karyesi heyet ihtiyariyesi istidası okunarak elyevm böyle bir bataklığın mecud olup olmayacağı nahiye müdüründen sorulmasina ,
50) Sapancanın köl başı tarlaları hududu dahilindeki sekiz- on dönüm bataklığın ...kendisine itası içün ruhsat itasına dair Sapancanın Camii Cedid mahallesinden Emin oğlu Osman Nuri tarafından verilen istida okunarak mahallen tedkikat neticesinden ba-raporbeyanızabtda meclisi umumi azasından şevket beğle Adapazarı tapu memurunun iğzamına ,
51)Adapazarının Serdivan karyesi Gölbaşı mevkiinde taht etrafında bulunan arazi kurbundaki bataklığı islah ve bays etmek suretiyle arazisine ilhak içün ruhsat itasına dair Sapancadan mütekaid mülazım evvel Said efendi tarafından verilen istida üzerine mahallen yapılan tedkikatda mezkür mahallin Mümtaziye ve Neviye karyelerinin müşterek meralarından ibaret bulunduğu anlaşıldığındanmüstedinin talebinin reddine ,
52)Bağçeşme Karanlık sokak ağzında idare-hususiyeye aid bağçenin 28 şubat 927 tarihinde ihalesine karar verilmiştir.Vilayet Haberleri 
..............................
Adliye vekili muhterem Mahmud Esad beğ şehrimize geliyor.
..............
Mebusumuz Ragıb beğ şehrimizi teşrif buyuracaklardır.
..............
Karamürsel kaymakamıAbdurrahman beğ şehrimize gelmiş ve bir gün kaldıktan sonra avdet etmiştir.
...............
Şubat maaşı ramazandan evvel verilecek
...............
Zirai haneleri vergiye tabi
................
Men edilen cemiyetler
................
Hayvanat vahşiyenin itlafı -İzmit merkezde
................
Güzel Bartın vapuru Karasuda karaya oturmuştur.
................
Ziraat Vekaletinin teşekkür ve takdirleri
Karasaban yerine pulluk kullananlara meclis umumi kararı ile teşekkür ve takdirnameleri verilmişdir.
..............
Kocaeli valisi Vehbi beğ efendiye ,
..............
İzmit ziraat memuru Osman Nuri beğe
.................
Meclis umumi vilayet vali Vehbi beğ efendinin taht riyasetinde toplanmışdır.
Celse :1 / Onbirinci ictima / 5 şubat 927.
..................
Hariciye vekalet celilesinin20 kanunsani 927 tarih ve 1538-382 numrolu tezkeresi

..................
Makam Vilayetden
Domuz itlafıyla mükellef olan merkez kazası halkının sene-i sabıkaya aid mükellefiyetlerini 927 mart gurresine kadar ifa eyledikleri...
.....................
Marmara Üs-bahri ve Mevki Müstahkem Kumandanlığından /
Cins erzak / Reçel 700 kilo / Beyaz peynir 800 kilo /Makarna 1800 kilo / Şehriye 300 kilo /Kuru üzüm 2000 kilo / Pirinç 3000 kilo / Şeker 3000 kilo.
......
Kumandanlık efradının ihtiyacatı içün bervecih bala yedi kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle 6 şubat 927 tarihinde münakasa -aleniye suretiyle ihale olunacakdır.
..................
İzmit efradı içün yaş sebze 2000 kilo
Darıca efradı içün yaş sebze 2000 kilo
Balada iki kalem yaş sebze 1 şubat 927 tarihinde ayrı ayrı şartnamelerle münakasa - aleniye suretiyle ...yapılacağı ilan olunur.

 

Son Güncelleme: 02.10.2016 23:16
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner354

banner328

banner596

banner599

banner482